Recent Changes - Search:

Haaptseit

Eis Aktivitéiten

Alles zum Chalet

Zur FDGS

Déifferdanger Guiden a Scouten

Muermeldéier Group

Theater 2020

edit SideBar

2014-09-30

« 14.09.2014 | Kalender

Dienstag, 30 September 2014

Comitée Meeting 19h30 am Chalet

Ordre du Jour

 • Chalet
  • Devisen fir d'Botzen
  • Preparatioun vum Entretien-Dag
 • Raclette Owend
  • Präis fest leen
  • wien ass wéini do ...
 • Statutten: ergänzen, ennerschreiwen, wen mecht di nächst Schrëtt
 • Comité ergänzen: mer hun nach 1 Plaz fräi
 • Schlëssel vum Büro fir Chef (och Entrésdier)
 • Assurance Chalet: Foyer oder LaLux
 • Offer vun "Coditel"
 • Propose: Frigoen ulosssen wa regelmässeg verlount ass
Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on 28.09.2014 10:33 Uhr